حكمت (هفتم ) ..
و درود خدا بر او ، فرمود : پسرم ! چهار چيز از من يادگير ( درخوبيها ) و چهار چيز به خاطر بسپار ( هشدارها ) ؛ که تا به آنها عمل ميکنی زيان نبينی. خوبيها :

۱- همانا ارزشمندترين بی نيازی عقل است . ۲- و بزرگترين فقر بی خردی است ؛ ۳- ترسناک ترين تنهايی خودپسندی است ؛- ۴-  گرامی ترين ارزش خانوادگی ؛ اخلاق نيکوست .

هشدارها ؛ ۱-پسرم ! از دوستی با احمق بپرهيز ؛ چرا که ميخواهد به تو نفعی رساند اما دچار زيانت ميکند .۲- از دوستی با بخيل بپرهيز ؛ زيرا آنچه را که سخت به آن نياز داری از تو دريغ ميکند . ۳- و از دوستی با بدکار بپرهيز ؛ که با اندک بهايی تو را ميفروشد ۴- و از دوستی با دروغگو بپرهيز ؛ که او به سراب ماند : دور را به تو نزديک ؛ و نزديک را دور مينمايد .

و درود خدا بر او ، فرمود : عمل مستحب انسان را به خدا نزديک نمی گرداند ؛ اگر به واجب زيان رساند .

و درود خدا بر او ، فرمود : زبان عاقل در پشت قلب اوست ؛ و قلب احمق در پشت زبانش قرار دارد .

و درود خدا بر او ، فرمود : قلب احمق در دهان او ؛ و زبان عاقل در قلب او قرار دارد .

و درود خدا بر او ، فرمود : خوشا به حال کسی که به ياد معاد باشد ؛ برای حسابرسی قيامت کار کند ؛ با قناعت زندگی کند ؛ و از خدا راضی باشد .

********************************

و اما حرف خودم :

نظره شما در مورد اين مصرع چيه ..........

من که ميدانم شبی عمرم به پايان ميرسد ....

من که ميدانم شبی عمرم به پايان ميرسد ..........پس چرا !!!!!!!!!

پس چرا هی الکی ميشينيمو غصه روز و شبمونو ميخوريم ....

پس چرا هی فکر ميکنيم که اون چيزايی که خواستيمو بدست نياورديم .....

پس چرا هی با خودمون ميگيم ما خيلی چيزا کم داريم ...............

پس چرا هی خودمونو با زندگی اينو اون مقايسه ميکنيم ..........

پس چرا هی منتظريم يه اتفاق غيره منتظره بيفته ............

پس چرا هی غصه دار باشيم تا مطرح بشيم ..............

پس چرا هی با اينو اون سره مسائل الکی بحث ميکنيم دعوا ميکنيم .......

پس چرا هی ميخوايم يه کاری کنيم که زبون زد عام و خاص بشيم ............

و هزار تا پس چرای ييييييييييييييی  ديگه ..................

شما چند تا پس چرا دارين ..........................؟؟

ميلاد منجی عالم بشريت مبارک ...

عمه خانوم ...
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]