نيايش امير المومنين ..
خدايا ! تويی  سزاوار  ستايش های نيكو ، و بسيار و بيشمار تو را ستودن اگر تو را آرزو كنند پس بهترين آرزويی ، و اگر به تو

اميد بندند ، بهترين اميدی .

خدايا ! درهای نعمت بر من گشودی كه زبان به مدح غير تو نگشايم ، و بر اين نعمت ها غير از تو را ستايش نكنم ، وزبان را در

 مدح نوميدكنندگان ، و آنان كه مورد اعتماد نيستند باز نكنم . خداوندا ! هر ثناگويی از سوی ستايش شده پاداشی دارد ، به تو اميد

بستم كه مرا به سوی  ذخائر رحمت و گنج های آمرزش آشنا كنی .................خدايا ! اين بنده توست كه تو را يگانه ميخواند ، و

توحيد ويگانگی تو را سزاست ، و جز تو كسی را سزاوار اين ستايش ها نميداند. خدايا ! مرا به درگاه تو نيازی است كه جز تو

فضل تو جبران نكند ،و آن نيازمندی را جز عطا و بخشش تو به توانگری مبدل نگرداند ، پس در اين مقام رضای خود را به ما عطا

فرما ، و دست نياز ما را از دامن غير خود كوتاه گردان كه ( تو بر هر چيز توانايی ).........................

********************************

 اما حرف خودم :

ميلاد مولود كعبه بر همه علی دوستان مبارك باد ....................

عمه خانوم ..
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]