حکمت (سوم )..
ودرود خدا بر او ، فرمود : با مردم آنگونه معاشرت كنيد ، كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند ، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق به سوی

شما آيند .......

ودرود خدا بر او ، فرمود : اگر بر دشمنت دست يافتی ، بخشيدن او را شكرانه پيروزی قرار ده .

ودرود خدا بر او ، فرمود : ناتوان ترين مردم كسی است كه در دوست يابی ناتوان است ، و از او ناتوان تر آن كه دوستان خود را

از دست بدهد ........

ودرود خدا بر او ، فرمود :چون نشانه های نعمت پروردگار آشكار شد ، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازيد .

ودرود خدا بر او ، فرمود :كسی را كه نزديكانش واگذارند ، بيگانه او را پذيرا ميگردد .

********************************

و اما حرف خودم :

روز اولی كه ميخواستم اين وبلاگ بزنم تو اسمش مونده بودم ...نميدونستم چی بذارم ...شايد حوصله هيچ كسی رو نداشتم گفتم رو

سر در اين وبلاگ مينويسم : ورود دخترها و پسرها ممنوع .... شايد اينجوری با نديدن آدمها به يه آرامشی برسم .....

ولی يه مدت كه گذشت ديدم نه نميشه هی ميان سر ميزنن ..حالمو ميپرسن ... مگه ميشه اين همه محبت رو بی جواب گذاشت ....

من ميخواستم اينجوری به يه جور تنهايی برسم ...ولی بر عكسش شد ....حالا بگذريم كه من چه جوری احساس تنهايی ميكردم و

اومدن به اينجا منو از در آورد .......ديشب همون حس قبل وبلاگ بهم دست داد ...حس تنهايی ...اونقدر دلم گرفته بود كه

نميدونستم چيكار كنم ....از چند نفری پرسيدم وقتی دلتون ميگيره چيكار ميكنيد ... هر كی يه چيز گفت ....يكی گفت تا منو داری غم

نداری ........يكی گفت برو مناجات نامه رو بخون ............خلاصه هر کی يه لطفی کرد .................

خدايا .........................................من با تنهايی خو گرفته ام ......................شکايتی ندارم ........

عمه خانوم ..

 
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]