چهلچراغ (34) بهترين دوست
دوستی ... عشق .... محبت .....لطف ..... صمیمیت ......دلبستگی .......

در مقابل


دروغ ..........غیبت ...............تهمت ...........کم لطفی ..........دشمنی ........

چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سکوت میکنم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!سکوت !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!سکوت !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*****************************************************
به خدا قسم‌‌‌‌ ؛سزاوار رويشيم .

(دوستی ) گمشده ماست . تا به کسی دل می بندیم ؛ حتی اسرارمان را برایش

می گوییم و و قتی از کسی دل می بریم ؛ غصه ای کنج دلمان می نشیند و افسوس می

خوریم . شاید اگر دوستی نبود ـ ما ـ بدنیا نمی آمدیم .

اگر دوستی را مزه مزه نکرده بودیم ؛ به خدا ؛ دین ؛ وطن و عشق .... نمی ورزیدیم ؛

آنوقت بندگی معنا نداشت . زندگی هم .

چه بسیارند دوستانی که دل ما را ُبرده اند و رابطه دوستیمان را کابل های نوری ! هم

نمیتواند به یکدیگر منتقل کند ؛ اما وقتی به نتیجه آن دوستی ها می پردازیم ؛ سرمان را

بی کلاه می بینیم .

در حديث زيبايی از رسول خدا (ص) دوستی اينگونه تعريف می شود :

دوست خوب آنست که از اشتباهش بگذری ؛ با او مهربان باشی ؛ عيبش را بپوشانی ؛ همه

خوبی ها را برايش بخواهی ؛ در حفظ دوستيت بکوشی . از او تشکر کنی .

دوستی را می شناسم که از اشتباهاتم ميگذرد ؛ با من بيش از آنکه شايسته باشم مهربان

است ؛ عيب هايم را می پوشاند ؛ همه خوبی ها را برايم میخواهد .

حتی اگر من از او ببُرم ؛ او از من نمی ُبرد و با نعمت هایی که به سرو رویم ریخته است ؛ از

من تشکر می کند .

حيف که من قدر اين دوستی را نمی دانم . تو چطور ؟ آيا اين دوست مشترکمان را می

شناسی ؟


چقدر برای حفظ و تداوم اين دوستی تلاش کرده ای ؟

چقدر رازهای دلت را به او گفته ای ؟

آيا رازدارتر از او سراغ داری ؟

امشب بيا و به اين دوستی مشترکمان بيانديش :

خدا ـ این صمیمی ترین دوست ـ چقدر در زندگی تو جا دارد ؟

عمه خانوم ..
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]