چهلچراغ (33) تجويد زندگي ...
هميشه سعي كردم خوب ببينم ، خوب باشم ، خوب فكر كنم ، خوب ..........

ولي انگار جايي مشكلي هست ...........

نميدونم اصلا حس خوبي ندارم ......................


*******************************************
به خدا قسم ، سزاوار رويشيم ...

شايد با تجويد قرآن آشنا شده باشي . اظهار ، اخفا ، و اهل قرآن تجويد را ( بهتر خواندن )

معرفي مي كنند . زندگي هم ـ حتما ـ تجويدي دارد كه تنها با اهتمام به آن خوب زيستن حاصل

مي شود . من و تو لايق فضيلت و بزرگي هستيم . خداوند همه را براي ما خلق كرده است ،

جنگل ، دريا ، آسمان ، و زمين را .

آدمهايي كه فضلشان را اظهار ! مي كنند، بزرگيشان را به رخ ديگران مي كشند و آنهايي كه

اظهار فضل نمي كنند ـ هر چند كه اين بزرگي را دارند ـ و به عبارت خودماني اخفاء فضل ! مي

كنند ، تواضع به خرج مي دهند .

ما در سراسر زندگيمان ميهمان آينه ايم . اگر گردنكشي كنيم و به آينه تفاخر بفروشيم . او هم

چنين مي كند و اگر متواضعانه در برابرش بايستم ، او نيز تواضعمان را با تواضع تحسين مي كند .

تواضع خود نوعي شكر در برابر بزرگي است و تنها انسانهاي شكور لايق بزرگي اند .

همسفرم ! بيانديش كه :

چه چيز باعث بزرگي ماست ؟ چقدر تواضع را تجربه كرده اي ؟

عمه خانوم ...eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]