چهلچراغ (24)آفتاب نشين ..

ميخوام از بچه هايي كه اين همه لطف دارند و به من سر ميزنن تشكر كنم ..............اومدم يه

خبر جالب بدم ..........چند روزي هست كه با اجازتون از اين چيزا كه تو كيس كامپيوتر

هست كه من با اجازتون ازش سر در نميارمو اينا ........اصطلاحا بهش ميگن هارد

كامپيوتر
...بله ...با اجازه بزرگترا تا حدودي سوخته ............بنده ديگه چت و مت
b> و از اين جور مسائل ندارم ........نگرانم نباشين چون زندم .......اگه خبري شد هيچ كس

زودتر از اين پرشينيا خبردار نميشن اينو مطمئن باشين ............حالا

تا چند وقت از دست من راحتيت .........ولي اين وب لاگو با هر بدبختي هست از خونه فائزه اينا

ميذارمش ............ديگه حرفي ندارم ......همگي خوش و سلامت باشين .........

************************************************************
به خدا سوگند، سزاوار رويشيم ..

آدمهاي زلال ، آفتاب نشين اند . سراسر وجودشان نور است . گويي تاريكي قدرت ندارد به

اطرافشان راه يابد .

براي آنها شب به معني تاريكي نيست . شب ـ وقتي خورشيد نمي تابد ـ مي تابند . دعاهاي

آنها رشحه هاي آفتاب است كه بر وجود من و تو مي نشيند .

آفتاب آنها ، در دلشان مي تابد ، از اين رو نگاهشان هم گرم است و دستهايشان هم

صميمي . آنها نشانه ـ روشن مهرباني خدايند . وقتي با آنها روبرو مي شويم ، خستگي ها از

تن بيرون مي رود و نشاط جايشان را مي گيرد . آنها ـ هر چند در دل غم بزرگ داشته باشند ـ

اما هميشه متبسمند . اين هنر آنهاست .

ما در روابط اجتماعي تشنه يك لبخنديم . يك تبسم كه اميد را روي سرمان بپاشد ! و غصه

و اندوه را از دلهايمان پاك كند .


نگاه گرم آنان همه پيچ و خم ها را ـ در يك آن ـ طي مي كند و بر دل مي نشيند . آنان به راستي

نشانه هاي خدايند .

امشب به اطرافت بنگر . آيا كسي را مي شناسي كه آفتاب نشين باشد و در اطراف تو

زندگي كند ؟ يادت باشد پرسيدن عيب نيست ، ندانستن محروميت است ! اگر يافتي ـ كه حتما

خواهي يافت ـ به ما معرفي كن . فردا ـ و يا يكي از فرداهاي نزديك ـ نزدش برو و سلام گرم ما

همسفران را به او برسان ....


الهه .....................................................................eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]