چهلچراغ(15)به استقبال آفتاب ..
منطق شهيد ..

هر كس و هر گروهي منطقي دارد ، يعني طرز تفكري دارد. هر كس پيش خود معيارها و
مقياسها دارد و با آن معيارها و مقياسها درباره كارها و بايد ها و نبايد ها قضاوت مي كند .

شهيد منطق ويژه اي دارد .(منطق شهيد ) را با منطق افراد معمولي نميتوان سنجيد .
شهيد را نميشود در منطق افراد معمولي گنجاند. منطق او بالاتر است ، منطقي است آميخته با منطق عشق از يكطرف ، و منطق اصلاح و مصلح از طرف ديگر .
يعني دو منطق را اگر با يكديگر تركيب كنيد : منطق يك مصلح دلسوخته براي اجتماع خودش و منطق يك عارف عاشق لقاي پروردگار خودش ، و به تعبير ديگر اگر شور يك عارف عاشق پروردگار را با منطق يك نفر مصلح با يكديگر تركيب كنيد از آنها ـ ( منطق شهيد ) در مي آيد .

*************************************************
********************************************
به خدا قسم ، سزاوار رويشيم ..

قاصدك ها ـ با آن حركت هاي موزونشان ـ خود را به باد مي سپارند تا پرواز را تجربه كنند .

شاخه ها بي صبرانه به آسمان مي نگرند تا رد پاي قاصدك ها را بيابند .

ابرها آسمان را مي شويند تا ردپاي قاصدك ها به زمين بريزد و من و تو ـ و همه زمينيان ـ از آن

راه بهار را پيدا كنيم .

حكايت در انتظار بهار بودن حكايت شيريني است . تنها چشم هاي بيدار طلوع را ميبيند.

امشب ميل به بهار دارم . آنهم بهاري سبز كه ديگر به زمستان ظلم مجال بازگشت نميدهد .

ميدانم تا خود را در معرض باد بهار قرار ندهم ، قاصدك ها بر دامنم نمي نشينند . پنجره ها مانع

نگاه است . به بيرون پناه جسته ام . تو نيز چنين كن .

بيا و چشمت را تا ستاره قطبي كوچ بده و دلت را تا آستان مقدسش ببر . روزي خواهد رسيد

كه از ميانه آسمان هودجي از نسل آفتاب مردي بزرگ را خواهد آورد . سبز پوشي با چهره زيبا و

قامتي افراشته . آنوقت ـ اگر زنده باشيم ـ چشم ها به استقبال تماشايش ميروند و زير پاي

مباركش اشك شوق ميريزند .

بيا و امشب چشمت را ـ وقتي به ستاره قطبي آل محمد(ص) رسيد ـ باز بگذار . او را نمي

بيني اما مطمئنا وجودش را حس ميكني . اين خود آغاز ارتباط است . امشب بيانديش كه آيا

چشمت لياقت ديدار آخرين ذخيره خداوند ـ حضرت مهدي (عج ) ـ را دارد؟


عمه خانوم ..

**********************************************
پرنده مردني است ..

دلم گرفته است . دلم گرفته است .
به ايوان ميروم و انگشتانم را بر پوست كشيده شب ميكشم .
چراغها رابطه را تار يكند . چراغها رابطه را تار يكند .
كسي مرا به آفتاب معرفي نخواهد كرد .
كسي مرا به مهماني گنجشكها نخواهد برد !!

پرواز را به خاطر بسپار !!!!
پرنده مردني است ....به ياد فروغ عزيز15 ديماه در گورستان ظهيرالدوله جمع خواهيم شد.برادرزادهeli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]