چهلچراغ ....آنچه كه بايد بدانيم ..
آنچه كه بايد در اين سفر بدانيم .......

1ـ آرام مي رويم . با طمانينه ، طوري كه فكرمان به تلاطم در نيايد.

2ـ خوب مي خوانيم . هيچ نوشته اي ـ كه در اين سفر رابط من و توست ـ بيهوده نيست هيچ كلمه اي سياهي لشگر نيست .پس خوب مزه مزه ميكنيم .

3ـدوباره مي خوانيم .گهگاه امواج فكرمان در هم ميپيچد .پس بايد به عقب برگشت و دوباره خواند.

4ـمي انديشيم . آنچه مرا و ترا اشرف مخلوقات كرده است .همين تفكر صحيح است .نعمتي كه براي برخي آدمها ! تنها يك آرزو است و براي برخي ديگر يك مجهول !

همراه ما بايد انديشيدن را تجربه كنيد.

5ـمي نويسيم . هر سلامي ، عليكي دارد . حرفهايي كه ميخواني زاييده خلوت من است . تو نيز با نوشتن خلوت خود را مي نويسي . البته مهم نيست كسي بخواند يا نه ؟ برخي حرفها تنها براي تو و خداي مهربان شنيدني است اما برخي ديگر تجربه هايي است كه بايد همسفرانت را در آن سهيم بداني .

6ـبه خلوت خود احترام مي گذاريم . خلوت ما فرار از واقعيت نيست . در آن به هيچ و پوچ پناه نمي بريم . خلوت ما براي انديشيدن است . تو ـ ومن ـ در خلوت (ان شاء الله ) پرنده اي را ميمانيم كه سوار بر نسيم هدايت است .

7ـ زود نمره نمي دهيم . زود نمره دادن كار همسفران ما نيست . ما تنها در چهلمين شب به تحليل و تفسير مي نشينيم . سي ونه شب تنها كار مي كنيم و يك شب به خودمان نمره ميدهيم . هر چند فكر مي كنم بهتر است نمره را به ما بدهند!

8ـ به همسفران جديدمان خير مقدم مي گوييم . با هر همسفر جديد كاروانمان پر شكوه تر ميشود.

قدمت روي چشم ، كاروان منتظر توست .

بهتر است بداني .......
1ـ هر شب ساعت 21 زمان همسفري و هم آوايي ماست .

2ـاز يك جمعه دل انگيز آعاز مي كنيم . غسل جمعه اين آغاز را تبرك ميكند .

3ـ هر شب ساعت و تاريخ را بالاي صفحه مي نويسيم .

4ـ .....و همان شب نتيجه سفرمان را در جاي خود خواهيم نوشت .

5ـ مي تواند نوشته هاي ما محرمانه باشد.

6ـ ... و گر نه تنها همسفرانمان مجاز به خواندن آن خواهند بود.

7ـ هر سفر چهل شبه ما به يك سفرنامه خواهد شد .آنرا به يادگار نگه ميداريم.

************************* *********************

حالا با همه اين توصيفات هر كي ميخواد تو اين سفر همراه ما باشه .......

بسمه الله ..............


ثبت نام فقط دوروز و غيره قابل تمديد........


براي كسب اطلاعات بيشتر به مطلب قبل ما مراجعه كنيد..

عمه خانوم و برادرزاده ..
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]