در محضر خدا
خداوند ما را بزرگ آفريده است؛ و برای ما نقشه دارد. اميدوارم او و افعالش را بپذيريم . روح ،آماده پذيرش ذکر خداست. در شبانه روز يک ربع برای خدا خلوت کن. نيمه شب ، نماز هم نمی خواهی بخوانی نخوان ، ولی بنشين و جسم و روح و هستی خودت را نقد بگذار در مقابل خدا . بگو : خدايا دنيا خيلی شلوغ است. خودت می دانی که عالمی که در آن زندگی می کنيم، شلوغ است . می خواهم ده دقيقه بنشينم ، خستگی ام در برود . شبانه روز به کار مشغولم؛ يا نماز می خوانم يا راه می روم يا برای فردا خيالات می کنم . همه وقت در کارم ، حتی در خواب هم کار می کنم . چند دقيقه اجازه بده در محضر شما بنشينم . اين را به خودتان بگوييد . ممکن است در همين چند دقيقه خلوت ، کار چند هزار سال را انجام دهی . گاهی می بينی خدا چيزهای بزرگ را در چيزهای کوچک قرار می دهد . خداوند قادر است . او بنی آدم را خيلی عجيب آفريده است .
بر گرفته از کتاب طوبای محبت
فائزهeli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]