اين زن را می بينی ؟
به سرايت در آمدم،برای پاهايم آب نياوردی ؛اما اين زن ،پاهايم را به اشک شست و به موهای خويش خشک کرد.
مرا نبوسيدی،ليکن اين زن از بدو ورود ،باز نماند از بوسيدن پاهايم.
سرم را به روغن مسح نکردی ،ليکن او به عطر تدهين کرد پاهای مرا .
از اين رو به تو می گويم : گناهان او که بسيار است ،آمرزيده شد،چرا که بسيار عشق ورزيده؛اما او که آمرزش کمتری يافت،کمتر عشق ورزيد.

انجيل لوقا ، باب ۷ ، آيه های ۴۷-۴۴
فائزهeli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]