حکمت (هجدهم)...
و درود خدا بر او ، فرمود : از دست دادن فرصت اندوهبار است .

و درود خدا بر او ، فرمود : چقدر فاصله دو عمل دور است : عملی که لذتش می رود و کيفر آن می ماند ؛ و عملی که رنج آن می گذرد و پاداش آن ماندگار است!

و درود خدا بر او ، فرمود : غيرت زن کفر آور ؛ و غيرت مرد نشانه ايمان اوست.

و درود خدا بر او ، فرمود : دنيای حرام چون مار سمی است ؛ پوست آن نرم ولی سم کشنده در درون دارد ؛ نادان فريب خورده به آن می گرايد؛ و هوشمند عاقل از آن دوری گزيند.

و درود خدا بر او ، فرمود : اسلام را چنان می شناسانم که پيش از من کسی آنگونه معرفی نکرده باشد. اسلام همان تسليم در برابر خدا و تسليم همان يقين داشتن ؛ و يقين اعتقاد راستين ؛ و باور راستين همان اقرار درست ؛ و اقراردرست انجام مسئوليت ها ؛ و انجام مسئوليت ها همان عمل کردن به احکام دين است.

********************************

و اما حرف خودم :

۱۵ مرداد ماه يکسال ديگر از تولد اين وب لاگ گذشت و فکر ميکنم دومين سال تاسيس اين وب لاگ بود ....

دستهايم به آسمان است .. دانه های تسبيحم را درآسمان رها ميکنم ...ديشب نيمه های شب چشمهايم باز شدند ...چند وقتی است که احساس نزديکی بيشتری به تو ميکنم ..شايد اين حس هر از گاهی برای هر کسی که احساس تهی بودن به گلوگاهش رسيده باشد پيدا شود؛ و چه خوب است بهانه ای باشد برای نزديکی به تو !

............................چه فرقی ميکند اين نزديکی چگونه و به چه بهانه ای باشد .. مهم اينست که روح من قلب من با تو يکی می شود...و نتيجه اش آن غروری است که سرتاپای مرا ميفشرد نه تنهايی وجود مرا .....

 
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]