حکمت (شانزدهم)..
و درود خدا بر او ، فرمود : چون روايتی را شنيديد ؛ آن را بفهميد عمل کنيد ؛ نه بشنويد و نقل کنيد ؛ زيرا راويان علم فراوان ؛ و عمل کنندگان آن اندکند.

و درود خدا بر او ، فرمود : اين سخن که ما می گوييم ( ما همه از خداييم ) اقراری است به بندگی و اينکه می گوييم (بازگشت ما به سوی اوست ) اعترافی است به نابودی خويش . [ اشاره به آيه انالله و انا اليه راجعون]

و درود خدا بر او ، فرمود : بار خدايا تو مرا از خودم بهتر می شناسی ؛ و من خود را بيشتر از آنان ميشناسم؛ خدايا مرا از آنچه اينان ميپندارند ؛ نيکوتر قرار ده ؛ و آنچه را که نميدانند بيامرز.

و درود خدا بر او ، فرمود : روزگاری بر مردم خواهد آمد که محترم نشمارند جز سخن چين را؛ و خوششان نيايد جز از بدکاره هرزه ؛ و ناتوان نگردد جز عادل. در آن روزگار کمک به نيازمندان خسارت ؛ و پيوند با خويشاوندان منت گذاری ؛ و عبادت نوعی برتری طلبی بر مردم است ؛ در آن زمان حکومت با مشورت زنان ؛ و فرماندهی خردسالان ؛ و تدبير خواجگان اداره می گردد.

و درود خدا بر او ، فرمود : همانا خدا واجباتی را بر شما لازم شمرده ؛ آنها را تباه نکنيد ؛ و حدودی را برای شما معين فرموده ؛ اما از آنها تجاوز نکنيد ؛ و از چيزهايی نهی فرموده ؛ حرمت آنها را نگاه داريد ؛ و نسبت به چيزهايی سکوت فرمود نه از روی فراموشی ؛ پس خود را درباره آنها به رنج و زحمت دچار نسازيد.

********************************

و اما حرف خودم :

يأس مجنون

يأس مجنون آخر از پيچ و خم سودا گذشت

                                           با شکستی ساخت دل کز طرّه ليلا گذشت

هم در اول بايد از وهم دو عالم بگذری

                                           ورنه امروز تو خواهد دی شد و فردا گذشت

جوش اشکم در نظر موجی است کز دريا رسيد

                                          شعله آهم به دل برقی است کز صحرا گذشت   

چند چون گرداب بودن سر به جيب پيچ و تاب

                                           می توان چون موج دامن چيد و زين دريا گذشت

کاش همدوش غبار از خاک برمی خاستيم

                                               حيف عمرما که همچون سايه زير پا گذشت

بيدل دهلوی

    در آخر ميخوام  از وب لاگ عشاق الزهرا به خاطره قالب زيبا و لوگويی که در اينجا

         طراحی کردن تشکر کنم ..اميدوارم در تمام مراحل زندگيشان موفق باشند.

  
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]