فال ...
نسيم صبح سعادت بدان نشانكه تو دانی       گذر به كوی فلان كن در آن زمان كه تو دانی

تو پيك خلوت رازی و ديده بر سره راهت          بمردمی نه بفرمان چنان بران كه تو دانی

بگو كه جان عزيزم زدست رفت خدا را              زلعل روح فزايش بخش آن كه تو دانی

من اين حروف نوشتم چنانكه غير ندانست       تو هم زروی كرامت چنان بخوان كه تو دانی

دم اذون مغرب بعده مدتها رفتم سراغ حافظ ..

خيال تيغ تو با ما حديث تشنه و آبست             اسيرخويش گرفتی بكش چنانكه تو دانی

و عجب حافظ به حرفام گوش داد و جوابمو داد ..... چند ساعتی ميشه كه باز بعده شش ماه كه از مرگ يكی از عزيزای فاميل ميگذره‏‏؛ دارم از ختم يكی ديگه از عزيزانمون ميام ....قصدداشتم بعده يه مدت كه مينويسم از شادی و تولد بنويسم ولي انگار .......

اميد در كمر زركشت چگونه ببندم                    دقيقه ايست نگارا در آن ميان كه تو دانی

                                يكيست تركی و تازی درين معامله حافظ   

                                حديث عشق بيان كن بدان زبان كه تو دانی

باز يكسال ديگه به عمرم اضافه شد.امشب شبه تولدمه ...ولی هيچ حس خاصی ندارم ...و فقط با خودم چندين بار تكرار ميكنم كه .....م ر گ؛ م رگ؛ م رگ هزاربار از رگ گردن به من نزديكتره و از خدا ميخوام كه

 عمری با عزت نصيبم کنه ............

عمه خانوم ...
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]