حکمت (سيزدهم )..
و درود خدا بر او ، فرمود : هر چيز که شمردنی است پايان می پذيرد ؛ و هر چه را که انتظار می کشيدی ؛ خواهد رسيد.

و درود خدا بر او ، فرمود : حوادث اگر همانند يکديگر بودند ؛ آخرين را با آغازين مقايسه و ارزيابی می کنند.

 و درود خدا بر او ، فرمود : حکمت را هر کجا باشد ؛ فراگير ؛ گاهی حکمت در سينه منافق است و بی تابی ميکند تا بيرون آمده و

با همدمانش در سينه مومن آرام گيرد.

و درود خدا بر او ، فرمود : حکمت گمشده مومن است ؛ حکمت را فرا گير هر چند از منافقان باشد.

و درود خدا بر او ، فرمود : ارزش هر کس به مقدار دانايی و تخصص اوست.

********************************

و اما حرف خودم :

چه بوی خوبی مياد ... دماغتو بکش بالا .. ببين حسش ميکنی ؟ يه نفس عميق بکش از ته

دلت .. ببين چقدر خوشبختی که ميتونی نفس بکشی ؟ اين بو بوی عشق ... بوی دوباره زنده

شدنه  گلهاست .. بوی دوباره رشد کردنه ...بوی يه فصل ديگه زيبای خداست ...شايد ماها که

متولده بهاريم ميتونيم اين بو رو حس کنيم ؟ بهار بوی زندگی مياره .. بوی اميد .. بوی تازه شدن

اگه بميرم و قرار باشه باز بدنيا بيام بازم دلم ميخواد بهاری باشم تولدم تو بهار باشه ...

قدره اين فصل خدا رو بدونيد که هر کس از هر جايی نا اميد باشه تو اين فصل اميده دوباره

ميگيره .............................................................................

عمه خانوم ..
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]